Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Biblioteka publiczna

Statut

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie, zwana dalej „Biblioteka”, działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 późn. Zm. – 
       ostatnia zm. W Dz. U. z 2001r. Nr 129, poz. 1440).
 2. Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
       kulturalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 i Nr 141, poz. 943 z późn. Zm.).
 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z 
       późn. Zm.).
 4. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Organizatorem Biblioteki jest Rada Gminy Mikołajki Pomorskie.
 2. Biblioteka jest instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej, 
  wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora.
 3. Pełna nazwa biblioteki brzmi: biblioteka Publiczna Gminy Mikołajki Pomorskie
 4. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą biblioteki jest wieś Mikołajki Pomorskie, a obszarem działania Gmina Mikołajki Pomorskie.
 2. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Mikołajki Pomorskie, a nadzór merytoryczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Gdańsku.
 3. Biblioteka używa pieczęci okrągłej zawierającej w otoku nazwę Biblioteka Publiczna i pośrodku napis Gminy Mikołajki Pom.


II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 4

Podstawowym zadaniem biblioteki jest gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców gminy.


§ 5

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki w Mikołajkach pomorskich jako głównej biblioteki publicznej gminy należy:

 1. Gromadzenie i opracowanie materiałów bibliotecznych służących rozwijaniu czytelnictwa 
  oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych dla 
  wszystkich grup czytelniczych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnej gminie.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz 
  prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych.
 3. Prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej.
 4. Popularyzacja książki i czytelnictwa.
 5. Współpraca z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, 
  organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i 
  kulturalnych społeczeństwa.
 6. Podejmowanie działań i koordynacja prac służących unowocześnieniu Biblioteki.

§ 6

Biblioteka może podejmować inne działania określone w przepisach odrębnych wynikające z potrzeb środowiska.


III. ORGANY BIBLIOTEKI I JEJ ORGANIZACJA

§ 7

 1. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który organizuje i nadzoruje całokształt pracy biblioteki, 
  a w szczególności odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno – 
  gospodarczą i finansową. Przedstawia organizatorowi plany, sprawozdania i analizy związane z zakresem działania instytucji.
 2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt po zasięgnięciu opinii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku na warunkach i w trybie przewidzianym w odrębnych przepisach.

§ 8

W Bibliotece mogą być zatrudnieni pracownicy działalności podstawowej, administracyjnej oraz obsługi. Pracowników zatrudnia i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 9

 1. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania określonych stanowisk.
 2. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących biblioteki publiczne jako instytucje kultury.

§ 10

Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

IV. MAJĄTEK I FINANSE

§ 11

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Środki finansowe na działalność i funkcjonowanie Biblioteki pochodzą z:
  • Rocznej dotacji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie,
  • Darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
  • Dochodów własnych,
  • Oraz innych źródeł.

§ 12

 1. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadającej jej zadaniom.
 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie należącym do niej majątkiem na zasadach 
  określonych w przepisach odrębnych z tym, że majątek ten może być wykorzystywany 
  jedynie do celów związanych z wykonywaniem zadań statutowych Biblioteki.

§ 13

Biblioteka może pobierać opłaty za:

 • usługi informacyjne (w tym uzyskane za pomocą nośników elektronicznych i wydruki z baz danych), bibliograficzne i reprograficzne,
 • nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

§ 14

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 15

 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Biblioteki może dokonać Rada Gminy w 
  Mikołajkach Pomorskich na warunkach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.
 2. Zmiany statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchylenia.
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.
Logo Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Mikołajki Pomorskie

GCKB

Witamy na naszej nowej stronie GCKB.

Zapraszamy do korzystania zarówno z oferty Centrum Kulturalnego jak i 

z zasobów Biblioteki Publicznej w Mikołajkach Pomorskich.

 

Biblioteka Publiczna